Verkoopsvoorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden van La Fiesta bv  Wielewaalstraat 24 8020 Oostkamp

1) Omschrijving producten en diensten
La Fiesta is een cateringbedrijf en verzorgt maaltijden op diverse locaties. Tevens is het mogelijk om gerechten bij La Fiesta af te halen. Gezien La Fiesta bederfbare waren levert, worden deze niet teruggenomen, noch omgeruild. Foto's en illustraties op de website zijn louter ter illustratie en niet bindend.

2) Bestelling en levering
La Fiesta werkt enkel op bestelling. Bestellingen kunnen geplaatst worden via een bestelbon en via een online bestelformulier. Door het plaatsen van een bestelling erkent de klant kennis genomen te hebben van alle informatie en tarieven. Alle wijzigingen op verzoek van de klant dienen ten laatste 7 dagen voor de uitvoering door de klant schriftelijk meegedeeld worden. In geval de bestelling via het online formulier geplaatst wordt, wordt deze definitief na bevestiging door La Fiesta. La Fiesta behoudt zich het recht voor om een voorschot te vragen na het plaatsen van de bestelling.

3)Betaling
De diensten zijn betaalbaar na ontvangst van de factuur en ten laatste op de vervaldag. 

4) Prijzen
De totaalprijs wordt berekend conform de door La Fiesta gehanteerde prijzen op de website, dewelke aldaar ten alle tijde kunnen geconsulteerd worden door de klant. De gefactureerde prijzen zijn deze welke van kracht waren op datum van bestelling. Kennelijke fouten in een prijsopgave door La Fiesta in het  voordeel van de klant kunnen ten alle tijde verbeterd worden door La Fiesta. Indien de kennelijke fout in het voordeel van La Fiesta is, heeft de klant het recht om deze te corrigeren. Ook als de betaling reeds gebeurd is. 

5)Annulering
De klant heeft het recht om ten allen tijde en zonder enige opgave van reden de bestelling te annuleren. In dit geval is La Fiesta gemachtigd om volgende verbrekingsvergoeding in rekening te brengen: minder dan 7 dagen voor het feest:100% van het totaalbedrag, tussen 7 en 14 dagen voor het feest: 75% van het totaalbedrag, tussen 14 en 30 dagen voor het feest:50% van het totaalbedrag, meer dan 30 dagen voor het feest: 25% van het totaalbedrag. Indien La Fiesta  de bestelling zou annuleren, is La Fiesta gehouden om dezelfde schadevergoeding aan de klant uit te betalen
In geval de klant het voorschot van de bestelling niet ten laatste op het overeengekomen tijdstip voldoet en na daartoe door La Fiesta schriftelijk te zijn aangemaand met het verzoek om binnen de 5 dagen tot betaling over te gaan, wordt dit beschouwd als een éénzijdig verzoek tot verbreking van de overeenkomst en is La Fiesta gemachtigd om een verbrekingsvergoeding te vragen, begroot op bovenstaande tarieven.

6) Overmacht
Zowel de klant als La Fiesta zijn bevrijd van hun verbintenis in geval van overmacht, te wijten aan een onvoorziene omstandigheid die zich manifesteert buiten de wil van de partijen en als gevolg waarvan de uitvoering van hun wederzijdse verbintenissen definitief onmogelijk wordt. Ziekte van de klant of van medewerkers van La Fiesta kan nooit als overmacht beschouwd worden. Bij overmacht bezorgt de klant of La Fiesta zo snel mogelijk (ten laatste binnen de 7 dagen) een officieel attest om dit te staven.

7) Pandemieën
Indien het niet toegelaten is door de overheid om gasten te ontvangen, kan de klant zijn bestelling annuleren of verplaatsen zonder kosten. La Fiesta en de klant zijn verplicht zich aan de door de overheid opgelegde maatregelen te houden.

8)Klachten
Klachten moeten binnen de 2 werkddagen na levering van de diensten aangetekend aan La Fiesta overgemaakt worden. De poststempel geldt als bewijs van datum. Klachten die ons later bereiken zijn onontvankelijk.

8.1.) Aankomst- en leveringsuren door La Fiesta opgegeven zijn informatief en bij wijze van benadering. La Fiesta kan geenszins aansprakelijk gesteld worden voor vertraging opgelopen buiten haar wil om, zoals files, ongevallen enzovoort waardoor het aankomst of leveringsuur niet kan nagekomen worden.

9)Geschillen
In geval van geschillen is de rechtbank van Brugge bevoegd.